Huurvoorwaarden

A. Boeken/reserveren

A1. Reserveren kan uitsluitend via de website of e-mail. Bij een reserveringsaanvraag gaan de algemene voorwaarden automatisch van kracht. Deze manier van reserveren is voor de kandidaat-huurder bindend.

A2. Reserveringsaanvraag en betalingen:
A2.1. Iedere reservering wordt door de verhuurder per e-mail bevestigd. Hierin staan ook de betalingsvoorwaarden.

A2.2. Binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van deze bevestiging dient de betaling van 50% van de huursom te gebeuren. Het restant van de totale huursom, alsook de waarborg, dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 6 weken dient u de totale huursom en de waarborg te betalen.

A2.3. Niet tijdige betaling wordt met annulering gelijkgesteld en in dit geval behoudt de verhuurder het recht om de gereserveerde vakantiewoning zonder verdere formaliteiten of verwittiging te herverhuren, onverminderd het recht op de annuleringsvergoeding volgens punt B1.3 hieronder.

A2.4. De huursom dient zowel voor het gebouw als voor de inboedel en wordt onderverdeeld als volgt: 90% voor het gebouw en 10% voor de inboedel.

B. Annuleren

B1. Annulering door de huurder
B1.1 De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik voor de aanvang van het verblijf de huur te annuleren mits de overeengekomen annuleringsvergoeding te betalen. Annuleringen, om welke reden dan ook, dienen steeds per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Binnen een periode van 48 uur na ontvangst van de annulering zendt de verhuurder een ontvangstbevestiging van de annulering per e-mail aan de huurder.

B1.2 Elke boeking/reservatie kan u binnen de 10 kalenderdagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, kosteloos ongedaan maken. Bij boeking/reservatie binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt B1.3.

B1.3 Bij annulering na 10 kalenderdagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, zijn de volgende annuleringsvergoedingen van toepassing:

 • Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf: 50% van de totale huursom.
 • Bij annulering vanaf de 42ste tot de 21ste dag (3 weken) voor aanvang van uw verblijf: 75% van de totale huursom.
 • Bij annulering vanaf de 21ste tot de 7de dag (1 week) voor aanvang van uw verblijf: 90% van de totale huursom.
 • Bij annulering op de 7de dag voor aanvang van uw verblijf of later: 100% van de totale huursom.

B1.4. In geval van vroegtijdig vertrek heeft de huurder geen recht op terugbetaling van betaalde huurgelden en/of aanverwanten.

B1.5. Het saldo (huursom + extra kosten + waarborg onder aftrek van de voormelde annuleringsvergoeding) wordt uiterlijk binnen de drie weken na de annulering teruggestort.

B2. Annuleringsverzekering
Indien u door omstandigheden genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig moet afbreken is het altijd financieel interessant om over een reis- en/of annuleringsverzekering te beschikken. Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent.

B3. Annulering door de verhuurder
Indien onvoorziene omstandigheden/overmacht de verhuurder dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantieperiode, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
Indien overmacht intreedt terwijl de huurder slechts gedeeltelijk gebruik van de vakantiewoning heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd en heeft de huurder dus recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huursom.

C. Aansprakelijkheid

C1. Aansprakelijkheid van de huurder
C1.1 De hoofdhuurder (= de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder) dient verplicht te beschikken over een verzekering van zijn of haar burgerlijke aansprakelijkheid die alle schade aan de vakantiewoning en de aanwezige meubelen/goederen dekt.

C1.2 De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar en door medehuurders veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.

C1.3 De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen. Zoals bvb.:

C1.3.1 Respect voor woning, inboedel, aanhorigheden en tuin.

C1.3.2 De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder en zijn medehuurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond en dit met inachtneming van de rust voor de omgeving.

C1.3.3 In België is een wet van toepassing dat lawaai buitenshuis na 22 uur verbiedt. Iedereen die zich daar niet aan houdt, wordt zonder voorafgaandelijke waarschuwing en zonder teruggave van enige huurgelden, uit de vakantiewoning verwijderd.

C1.3.4 Zonder de toelating van de verhuurder is het verboden om meubilair te verplaatsen, teneinde schade aan muren en meubels te voorkomen.

C1.3.5 Huisdieren zijn NIET toegelaten in de vakantiewoning of tot het domein van de vakantiewoning.

C1.3.6 Het is uitdrukkelijk verboden om:

 • de vakantiewoning onder te verhuren
 • te roken in de gebouwen (om onze gasten een rookvrije omgeving te garanderen, vragen we een schadevergoeding van €250 als we rooksporen zouden vaststellen (assen, geur, peuken…))
 • binnen in de vakantiewoning te barbecueën
 • de vakantiewoning te gebruiken voor de organisatie van fuiven en/of drankpartijen, vrijgezellenfeestjes.
 • een kampvuur te maken in de tuin

C1.3.7 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst met de verhuurder, is het verboden om:

 • op het domein te kamperen
 • bezoekers te ontvangen

C1.3.8 De vakantiewoning is niet toegelaten voor jeugd- en studentenverenigingen.

C1.3.9 Elke schade dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan de verhuurder.

C1.3.10 De huurder is verplicht om bij tijdelijk verlaten van de woning alle toegangen behoorlijk af te sluiten.

C1.3.11 Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan aanleiding geven tot een onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst zonder recht voor de huurder op enige financiële recuperatie van de betaalde huursom.

C2. Aansprakelijkheid van de verhuurder
C2.1 De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning en de daaraan gekoppelde aanhorigheden (tuin, speeltoestellen,…). De vakantiewoning, de tuin met aanwezige speeltoestellen,… gebruiken de huurders uitsluitend op eigen risico.

C2.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen veroorzaakt door het werk van derden of de overheid, onderbrekingen bij de levering van nutsmaatschappijen,...

C2.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving van de vakantiewoning op websites, in folders, bij verhuurbedrijven,… binden de verhuurder niet. De huurder kan hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

C2.4 De verhuurder is in geen geval als reisorganisatie of reisbemiddelaar te aanzien, zijn rol beperkt zich tot het verhuren van de vakantiewoning.

D. Maximaal aantal personen

D1. Het aantal personen die maximaal in de vakantiewoning kunnen en mogen verblijven is beperkt tot 26. Voor aanvang van het verblijf dient het aantal personen, met aanduiding van hun naam en voornaam (incl. kinderen en baby’s) te worden opgegeven. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak te kunnen maken op teruggave van de betaalde huursom.

D2. Kindjes tot de leeftijd van 3 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld. Tijdelijke kinderbedjes of reiswiegjes worden niet meegeteld bij de maximale capaciteit van 26 personen.

D3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet alleen niet meer conform met de reglementeringen van het Vlaams Gewest inzake brandveiligheid maar ook niet met de bepalingen van de brandverzekering van de woning.

D4. Indien er op later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die in eerste instantie zal worden ingehouden van de betaalde waarborgsom.

E. Aankomst en verblijf

E1. Begin van het verblijf

E1.1 Hou er rekening mee dat het volledige bedrag van de huursom voor aankomst voldaan dient te worden. Als de volledige betaling is ontvangen, zal de verhuurder de toegangscode tot de voordeur, die via mail werd ontvangen, pas de dag van aankomst instellen. Deze toegangscode is slechts geldig tijdens de duur van het verblijf in de vakantiewoning.

E1.2 De vakantiewoning kan betreden worden op de dag van aankomst vanaf 17u, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.

E1.3 De aankomst kan enkel op vrijdag of op maandag tenzij anders voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.

E1.4 Het gebruik van bedlinnen (waaronder dient te worden verstaan: hoeslaken, kussensloop en dekbedovertrek) is verplicht. De verhuurder zorgt dat alle bedden bij aanvang van het verblijf netjes zijn opgemaakt.

E1.5 De toeristenbelasting en eventuele kosten voor badlinnen of kinderbedjes dienen samen met de waarborg en het resterend bedrag van de huursom ten laatste 6 weken voor aankomst betaald te worden aan de verhuurder. Bij annulering wordt het volledige bedrag van de toeristenbelasting en eventuele kosten voor badlinnen of kinderbedjes altijd teruggestort aan de huurder.

E2. Einde van de huurperiode
E2.1 Het vertrek kan enkel op vrijdag, op zondag of op maandag tenzij anders voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.

E2.2 De overdracht - na eindcontrole door de verhuurder en huurder - van de vakantiewoning gebeurt op de dag van vertrek om 20u (zondag) of om 10u (maandag of vrijdag).
Vertrek op een vroeger tijdstip kan enkel na voorafgaandelijk overleg met de verhuurder.

E2.3 Op het einde van het verblijf dient de huurder:

 • de vakantiewoning opgeruimd en bezemschoon achter te laten
 • alle afval in de daartoe voorziene vuilzakken/vuilbakken te verzamelen
 • alle gebruikte keukenlinnen, bedlinnen en badlinnen te verzamelen in de inkomhal van de vakantiewoning
 • de gebruikte borden, glazen, bestek, potten, pannen,… te reinigen en terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten. De laatste vuile vaat mag bij vertrek in de vaatwasmachines geplaatst worden, waarna deze een laatste maal aangezet worden. Wij ledigen de vaatwasmachines voor u.
 • terras, tuin en omgeving netjes achter te laten (vrij van voedingsresten, sigarettenpeuken, reinigen van barbecue,...)
 • de ramen en deuren te sluiten
 • de verwarming uit te zetten (radiatoren in de kamers)

E2.4 Op het einde van het verblijf maken de huurder en verhuurder samen een rondgang van de vakantiewoning waarbij de eventuele opmerkingen over de staat van de woning vastgesteld kunnen worden. Deze vaststellingen zijn niet bindend voor de verhuurder: eventuele schade die nadien nog zou worden vastgesteld, mag van de huurwaarborg worden afgehouden.

E2.5 Er wordt van de huurder verwacht dat hij voor de aanvang van de eindcontrole melding maakt aan de verhuurder van de door hem/haar of zijn medehuurders toegebrachte schade aan de vakantiewoning of de daarin aanwezige zaken. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

F. Waarborg

F1. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de betaalde waarborgsom binnen de drie weken na verblijf via overschrijving terugbetaald.
Geconstateerde beschadiging of het ontbreken van, in of aan de vakantiewoning aanwezige zaken worden met de betaalde borgsom verrekend. De huurder ontvangt in dit geval een gedetailleerde afrekening. Het restant van de betaalde borgsom wordt dan aan de huurder terugbetaald via overschrijving.
Gaan aangebrachte schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht om na ontvangst van een gedetailleerde afrekening, het aanvullend bedrag te betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de vernoemde afrekening.

F2. Blijkt bij de eindschoonmaak dat er schade of breuk is die niet eerder door de huurder werd gemeld of vastgesteld bij de eindcontrole, dan zullen de reparatiekosten of vervangingskosten door de huurder moeten betaald worden.

F3. Blijkt dat er geen respect was voor de woning/inboedel of dat men toegebrachte schade bewust heeft verzwegen dan kan men als huurder ook niet meer rekenen op een minnelijke houding van de verhuurder.

F4. Indien de woning niet bezemschoon wordt achtergelaten, indien het gebruikte bedlinnen niet wordt verzameld in de inkomhal van de woning, indien terras, tuin en omgeving niet netjes wordt achter gelaten of indien de barbecue niet wordt gereinigd, dan heeft de verhuurder het recht om de extra tijd die zij aan het reinigen van de vakantiewoning dient te besteden, aan de huurder door te rekenen en dit tegen een tarief van 45€/uur. De voormelde kosten om de vakantiewoning schoon te maken, worden van de waarborg afgehouden.

G. Betalingen, geschillen en klachten, slotbepalingen

G1. De huurder die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim een verwijlintrest van 1,5% per begonnen maand verschuldigd.

G2. Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het openstaand bedrag met een minimum van 125 euro en dit behoudens bewijs van grotere schade.

G3. Alle eventuele geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van deze overeenkomst, betreffen zij de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Ieper.

G4. Indien de huurder meent een gerechtvaardigde klacht te hebben, dan moet voor zover mogelijk deze onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld. Als directe melding niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen de 4 weken na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. De verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de betaalde huursom.

G5. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst blijft zonder invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst zelf of van enige andere bepaling daarvan. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt zich tot het ongeldige of niet-afdwingbare aspect van de bewuste bepaling. Eventuele ongeldige bepalingen van deze overeenkomst zullen geen aanleiding geven tot nietigverklaring maar zullen door de rechter gematigd worden tot het maximum van wat wettelijk toegelaten is.

G6. Wijzigingen, bijvoegsels enz. aan deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk op geldige wijze overeengekomen worden.

G7. Het Belgisch recht is van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info